Neuvonta, valmennus, koulutus ja konsultaatiopalvelut

Palvelut

  • Koulutus ja konsultaatiopalvelut
  • Ravintola Wanha Teppana: Luomu/lähiravintola, soppatykki-palvelut, gatering-palvelu, kotiruokapalvelu
  • Taloushallintopalvelut
  • Digitaaliset palvelut
  • Kylämatkailutuotteet

Palveluita kehitetään usealla erityyppisellä toiminnalla

1. Palvelusopimusten tekeminen tarjousten pohjalta.

Julkinen ja yksityinen sektori kilpailuttaa merkittävän osan tarpeistaan julkisen kilpailutuksen kautta. Yhtiön seuraa ak-tiivisesti eri tarjouspyyntöjä ja osallistuu toimialueisiinsa liit-tyviin tarjouksiin.

2. Valmennus, neuvonta ja koulutustarjotin

Koulutustarjotin tulee sisältämään n. 10-15 erilaista val-mennus, neuvonta koulutuskokonaisuutta joiden sisältö kohdistuu kylien ja maaseudun kehittämiseen. Kohderyhmi-nä ovat kylät, kylien kehittäjäorganisaatiot suomessa, alu-eelliset ja kansalliset julkishallinnon organisaatiot, sekä yk-sittäiset yritykset

3. Palvelujen organisointi

Toiminta perustuu ns. läpivirtausperiaatteeseen, jossa teh-tyjä myyntisopimuksia vatsaan palvelut toteutetaan ostopalveluna.

Palvelujen tuottajat

1. Asiantuntijat omasta maakunnasta: henkilöt

2. Asiantuntijat omasta maakunnasta: kumppaniorgani-saatiot

3. Asiantuntijat omasta maakunnasta: asiantuntijaor-ganisaatiot

4. Tutkimuksen osalta yliopistoja (niiden laitoksia ja yk-siköitä)

5. Kainuun Nuotta ry:n työntekijät

6. Yhtiön työntekijät

Ostopalvelua varten perustetaan erillinen osaajarekisteri, johon haetaan valtakunnan osaajia eri tarpeisiin.Sähköistä palvelutoimintaa kehitetään osana rajaton ver-kosto hankkeen toimintaa.

 

Kalenteri