Kainuun kyläteemaohjelma

ESIPUHE

Kainuun kyläteemaohjelma 2015 – 2020 on Kainuun 145 kylän ja kylien kanssa toimivien tahojen yhteinen ohjelma. Ohjelmaan on koottu seitse-män eri painopisteen alle toimenpiteitä, joita toteuttamalla kainuulaisten kylien uskotaan kehittyvän. Visiona on, että maaseudulla/kylillä asumisen, yrittämisen ja työskentelemisen edellytykset ovat taloudellisessa, sosiaali-sessa, kulttuurisessa ja ekologisessa mielessä kunnossa.

Ohjelman painopisteitä ovat (1) toimiva infrastruktuuri ja sen hyödyntämi-nen, (2) (Perus)palvelut, (3) Kylien yritystoiminta ja sen toimintaedellytyk-set, (4) Yhteisöllisyys, (5) Toiminnallinen, sujuva, turvallinen arki, (6) Ym-päristö ja (7) Kulttuuri kylien voimavarana.

Ohjelma on rakennettu tiiviissä yhteistyössä kylien, kuntien ja eri kehittäjä- ja rahoittajatahojen kanssa. Materiaalina on käytetty kunnissa toteutettujen työpajojen materiaaleja, kyläsuunnitelmia, eri tilaisuuksien ja seminaarien materiaaleja, teemapohjaisten työpajojen materiaaleja jne. Erityisen paljon Kainuun kyläteemaohjelman rakentamiseen ovat osallistuneet Kainuun Nuotta ry, ProAgria Kainuu/Maa- ja kotitalousnaiset ja Kainuun Kyläteema-hankkeen ohjausryhmä. Ohjelman kirjoittamisesta ovat vastanneet Kylä-teemaohjelman koordinaattori Tarja Lukkari, projektipäällikkö Kalle Niemi-nen ja projektisihteeri Pirjo Moilanen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Yhteistyö ja verkostoituminen ovat avainsanoja Kyläteemaohjelman toteut-tamisessa. Tavoite on kaikille toimijoille yhteinen eli elävät kainuulaiset ky-lät. Huolehditaan kaikki siitä, että ohjelma toteutuu sekä toimenpiteiden että rahoituksen osalta.

Avaa Kainuun Kyläteemaohjelma tästä